Vedtægter

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2013: 

Vedtægter

§ 1  

Foreningens navn og formål:

Foreningens navn er:

Business Slagelse

med hjemsted i Slagelse By i Slagelse Kommune.

Foreningens formål er:

at tiltrække partnere, som arbejder med enhver form for handel, håndværk, industri / produktion, skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige forsyningsvirksomheder,  kulturelle formål og mediedækning

at optimere kontakten mellem virksomheder, organisationer, skoler, foreninger og Slagelse Kommune

at sikre Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive by og førende handelsby

at sikre vækst i Slagelse By og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende og gæster / turister til området

at være en støttende koordinator for enhver form for markedsføring af Slagelse By

at være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune via Slagelse Erhvervsråd og herigennem indgå i fælles aktiviteter i kommunen

at støtte aktiviteter,der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen – dog primært for Slagelse By og sekundært Slagelse Kommune

at fremme Slagelse som attraktiv uddannelsesby

 

§ 2 Partnere: 

Som partner optages nuværende medlemmer af Markedsføringsudvalget under Slagelse Erhvervsforening, samt enhver form for virksomhed, forretning, personer og foreninger – kulturelt eller erhvervsmæssigt, som aktivt arbejder med handel, detailhandel, håndværk, industri / produktion, kulturelle aktiviteter, markedsførings- eller mediedækning, turisme og indenfor uddannelse i Slagelse området. Herunder også ledende medarbejdere i offentlige eller private virksomheder i Slagelse området.

Partnere der ophører med at drive aktiv erhvervsvirksomhed eller ophører med at være ledende medarbejder i en privat eller offentlig virksomhed i Slagelse området kan optages som passivt medlem.

Partnere opdeles i:

A. Partnere: Private og offentlige erhvervsvirksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner og liberale erhverv - med undtagelse af B og C medlemmer. Alle med hjemsted eller filial i Slagelse området.

B. Partnere: Gruppemedlemskaber. Optagelse som B-partner kræver enighed blandt bestående B-partnere.

C. Partnere: Detailhandlere samt finansielle virksomheder, ejendomshandel etc.  i City, C medlemmer opkræves særskilt aktivitetsbidrag der fastsættes på et forudindkaldt C partnermøde.

D. Partnere: Passive medlemmer.

 

 § 3

Kontingent:

Kontingent for de enkelte typer partnere af foreningen fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på den årlige generalforsamling til godkendelse. 

 

§ 4 

Bestyrelsen og forretningsudvalg:

Bestyrelsen består af 11 partnere og vælges på den årlige generalforsamling – jf. § 6.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer, som samtidig udgør forretningsudvalget.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, som dog skal indeholde nedennævnte:

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et bestyrelsespartner. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af faste ejendomme og om deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed kræver dog samtlige bestyrelsespartners accept og underskrift.

Handels-, håndværks- og fremstillingsvirksomhed samt liberalt tilstræbes at være ligeligt repræsenteret i bestyrelsen

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af de opgaver, som foreningens formål angiver samt koordinerer mødeaktiviteter på tværs af udvalgene.

Udvalgene kan eks. dække håndværk, detailhandel, turisme, medier, uddannelse etc. Udvalgenes formænd fastsætter selv eller i samarbejde med forretningsudvalget en arbejdsgruppe, og rapporterer med aftalt frekvens tilbage til forretningsudvalget.

På den årlige generalforsamling aflægger udvalgsformændene beretning omhandlende årets aktiviteter samt forslag til kommende aktiviteter for året.

Forretningsudvalget ansætter en daglig leder / aktivitetschef og aftaler selv med denne omkring drift, øvrige ansættelser, rapportering m.v. – jf. forretningsorden.

§ 5 Markedsføringsudvalget: 

Udvalget har til formål at etablere,  koordinere og gennemføre markedsføringsaktiviteter med henblik på at skabe forøget erhvervsomsætning i Slagelse By.

Udvalget består af repræsentanter fra hver af foreningens B medlemmer, herudover udpeger bestyrelsen 2 medlemmer hvoraf 1 skal være C medlem.

§ 6

Generalforsamling: 

Der afholdes årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker enten skriftlig til samtlige medlemmer eller ved annoncering i lokalt medie, tidligst 4 uger før- og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag som måtte ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling indsendes skriftlig til bestyrelsen, att.: formanden, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Indkaldelsen vedlægges regnskab.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra udvalgsformænd.

Godkendelse af det reviderede regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance.

Budgetorientering.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, hvor der vælges 11 medlemmer, heraf 6 i de lige år og 5 i de ulige år. 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Stemmeret:

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.

Ethvert medlem som ikke er i kontingentrestance ved årets udgang har stemmeret til den efterfølgende generalforsamling.

Hvert enkelt medlem har en stemme.

Gruppemedlemskab giver 1 stemme pr. betalt kr. 1.000,- i kontingent.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen:

Alle beslutninger, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning træffes ved almindelig stemmeflertal.

Til forandring af vedtægter kræves, at mindst 75 % af de på generalforsamlingen fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Til beslutning om foreningens ophør kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være fremmødt på generalforsamling, og af disse skal mindst 75 % stemme for forslaget.

Er der ved en generalforsamling ikke mødt et tilstrækkeligt antal partnere til gennemførelse af beslutning om foreningens ophør, kan beslutningen dog træffes, såfremt mindst 75 % af de stemmeberettigede på generalforsamlingen har vedtaget forslaget, og forslaget igen vedtages med mindst samme majoritet på en ny i dette øjemed indkaldt generalforsamling, uanset antallet af fremmødte på denne.

Ved opløsning af foreningen skal formuen overgå til velgørende formål eller kulturelle aktiviteter til glæde for Slagelse by. 

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ovenfor under indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan når som helst vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling eller hvis mindst 20 aktive partnere skriftligt anmoder bestyrelsen herom, bilagt angivelse af mødeemne.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afvikles senest 6 uger efterBestyrelsens beslutning eller efter modtagelsen af medlemsbegæringen.

§ 8

Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor

 

§ 9 

Hæftelse

Foreningens partnere hæfter ikke for foreningens forpligtelser.