Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og formål:

Foreningens navn er:

Business Slagelse – med hjemsted i Slagelse Kommune.

Foreningens formål er:

 • til stadighed at tiltrække nye Partnere
 • til stadighed at understøtte dialog og samarbejde mellem Slagelse Kommune, uddannelsesinstitutioner, foreninger og vores Partnere
 • at understøtte Slagelse som regionens mest erhvervsaktive og førende handelsby
 • at understøtte vækst i Slagelse
 • at være sparrings-, inspirations- og samarbejdspartner med Slagelse Kommune
 • at understøtte Slagelse som regionens førende uddannelsesby
 • at drifte et City Management Kontor

§ 2 Partnere:

Som Partner kan optages enhver form for virksomhed, forretning og forening i Slagelse.

Partnere opdeles i:

 • A partnere: Private og offentlige erhvervsvirksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner og liberale erhverv – med undtagelse af B. Partnere og C. Partnere
 • B partnere: Optagelse som B-Partner kræver enighed blandt bestående B-Partnere.
 • C partnere: Detailhandlere samt finansielle virksomheder, ejendomshandel etc.

§ 3 Kontingent:

Kontingent for de enkelte typer Partnere foreslås af bestyrelsen og godkendes af den ordinære generalforsamling.

§ 4 Foreningens ledelse:

Bestyrelsen består af op til 11 medlemmer og vælges på den årlige generalforsamling – jf. § 6.

4.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Disse tre udgør tilsammen Forretningsudvalget.

4.3. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Beslutning om køb, salg eller pantsætning af faste ejendomme og om deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed kræver dog samtlige bestyrelsesmedlemmers skriftlige tiltræden.

4.4. Bestyrelsen kan nedsætte projektgrupper eller udvalg til løsning af de opgaver, som foreningens formål angiver samt koordinerer mødeaktiviteter på tværs af udvalgene.

4.5. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

4.6. Forretningsudvalget varetager ansættelse og afskedigelse af personale, herunder i City Management Kontoret og etablerer og opretholder relevant bemanding.

§ 5 Markedsføringsudvalget:

5.1. Udvalget har til formål at etablere, koordinere og gennemføre markedsføringsaktiviteter i Slagelse.

5.2. Udvalget vælges af B. Partnerne. Bestyrelsen udpeger desuden et medlem.

5.3. Markedsføringsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6 Generalforsamling:

6.1. Der afholdes årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.

6.2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker enten skriftlig til samtlige medlemmer eller ved annoncering i lokalt medie, tidligst 4 uger før- og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

6.3. Forslag som måtte ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

6.4. Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance
 • Budgetorientering
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, hvor der tilstræbes valgt 11 medlemmer, heraf 6 i de lige år og 5 i de ulige år
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

6.5. Stemmeret kan kun udøves ved Partneres fremmøde og ikke gennem fuldmagt. Enhver Partner som ikke er i kontingentrestance ved årets udgang har stemmeret til den efterfølgende generalforsamling.

Hver enkelt Partner har én stemme.

6.6. Nødvendige flertal:

Alle beslutninger, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning træffes ved almindelig stemmeflertal.

Til forandring af vedtægter kræves, at mindst 75 % af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede Partnere stemmer for forslaget.

Til beslutning om foreningens ophør kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede Partnere skal være fremmødt på generalforsamling, og af disse skal mindst 75 % stemme for forslaget.

Er der ved en generalforsamling ikke mødt et tilstrækkeligt antal Partnere til gennemførelse af beslutning om foreningens ophør, kan beslutningen dog træffes, såfremt mindst 75 % af de stemmeberettigede på generalforsamlingen har stemt for forslaget, og forslaget igen vedtages med mindst samme majoritet på en ny i dette øjemed indkaldt generalforsamling, uanset antallet af fremmødte på denne.

6.7. Ved opløsning af foreningen skal formuen overgå til velgørende formål eller kulturelle aktiviteter til glæde for Slagelse by.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:

7.1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.

7.2. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har pligt dertil hvis mindst 20 Partnere skriftligt har anmodet derom med angivelse af dagsorden.

7.3. Ekstraordinære generalforsamling skal afvikles senest 6 uger efter Bestyrelsens beslutning eller efter modtagelsen af begæring herom.

§ 8 Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 9 Hæftelse

9.1. Foreningens Partnere hæfter ikke for foreningens forpligtelser eller gæld.

9.2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser eller gæld.

Det sker i Slagelse

16. juni 2024
10:30 - 12:30
Café Tidslös, Schweizerpladsen 3
Slagelse, 4200
19. juni 2024
12:30 - 13:30
Slagelse Midtby, Nytorv 4
Slagelse, 4200
22. juni 2024
10:00 - 14:00
Nytorv, Slagelse, Slagelse, 4200
23. juni 2024
23. juni - 29. juni
26. juni 2024
12:30 - 13:30
Slagelse Midtby, Nytorv 4
Slagelse, 4200

Spørgsmål eller problemer undervejs?

Opstår der problemer eller spørgsmål undervejs med dit gavekort, kan du kontakte VestsjællandsCentret eller SPARXPRES

VestsjællandsCentret

SPARXPRES